Laatste update; 11 april 2023

Artikel 1:

1.1 – Op basis van de huidige toewijzingscriteria worden de gebruiksuren per vereniging toebedeeld.
1.2 – Gebruik is pas toegestaan als bij de gemeente een ondertekende gebruiksovereenkomst met gebruiksuren aanwezig is.

Artikel 2:

2.1 – De sporthal mag niet aan derden in ondergebruik gegeven worden.
2.2 – De gebruiker is verantwoordelijk voor alle schade (anders dan ten gevolge van normaal gebruik) aan de sporthal met bijbehorende ruimten, toestellen en materialen, welke ontstaan is door dit gebruik. De schade zal door de gemeente op kosten van de gebruiker worden hersteld.
2.3 – De gebruiker is verplicht eventuele slijtage, ontstane schade of het ontbreken van materialen voorafgaand en/of uiterlijk bij het verlaten van het gebouw, bij een van de sporthalbeheerders te melden.
2.4 – De hal moet onmiddellijk nadat de voor het gebruik van de sporthal toegewezen tijd is verstreken worden verlaten. De toegewezen tijd is de tijd inclusief eventueel opbouw, warming up, cooling down en afbouw.
2.5 – Gebruiker moet er op toezien dat leden zich vóór en na het gebruik van de sporthal niet langer dan 30 minuten ophouden in de kleedlokalen en geen hinder veroorzaken in de omgeving van de hal.
2.6 – Het gebruik van de grote trampoline en klimwand is alleen toegestaan onder de vereiste deskundige begeleiding. Gebruik van deze attributen is niet toegestaan bij incidentele verhuur, ook niet onder deskundige begeleiding.
2.7 – De gemeente aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of ongevallen door welke oorzaak dan ook, die verband houden met het gebruik of het bezoek aan de sporthal.
2.8 – In de sporthal mogen geen dranken of etenswaren worden meegebracht of gebruikt noch ten verkoop worden aangeboden.
2.9 – Het is verboden het gedeelte waar de sportbeoefening plaatsvindt te betreden met schoeisel of dergelijke waarmee op straat is gelopen of waarvan de zolen kunnen afgeven; toeschouwers mogen de voor de sporters bestemde ruimten niet betreden.
2.10 – In de sporthal, kleedlokalen, gangen en dergelijke mag niet gerookt worden.
2.11 – Het parkeren van auto’s en motoren moet geschieden op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen. (Brom)fietsen dienen via de fietsroute in de fietsenstalling naast de sporthal aan de kant van de praktijkschool gestald te worden. Deze is voorzien van camerabewaking.
2.12 – De toestellen/materialen moeten na het gebruik weer op de daarvoor bestemde plaats worden teruggezet. Gebruiker is hier verantwoordelijk voor, hulp van beheerder is service. Het verplaatsen van toestellen/materialen moet zorgvuldig gebeuren, zodat geen beschadigingen worden veroorzaakt.
2.13 – Krijtlijnen en dergelijke mogen niet op de vloeren of op de muren worden aangebracht.
2.14 – De hal, kleedlokalen, toiletten, en gangen moeten ordelijk worden gebruikt en mogen op geen enkele wijze worden verontreinigd; geen kauwgom onder banken, kranen moeten gesloten zijn etc.
2.15 – Het is ten strengste verboden in de sporthal personen toe te laten waarvan bekend is dat zij lijdende zijn aan een besmettelijke ziekte of waarvan bekend is dat zij afkomstig zijn uit een gezin waarin een besmettelijke ziekte heerst. Ook is het verboden personen toe te laten die kennelijk onder invloed zijn van alcohol of drugs. Daarnaast zijn dieren ook niet toegestaan in het gehele gebouw.
2.16 – Gebruikers mogen het voor de door hen te beoefenen sport bestemd materiaal meebrengen, mits dit voldoet aan de daaraan door de gemeente gestelde eisen. Meegebracht materiaal mag in het beginsel niet in de hal worden achtergelaten. Er mogen geen ballen gebruikt worden die ook buiten gebruikt zijn.
2.17 – Gebruik van opblaasbare springkussen en/of materialen welke niet standaard tot de uitrusting van de sporthal behoren is niet toegestaan om de volgende redenen;
–   het risico op het beschadigen van de sportvloer.
–   het risico op blijvende vervuiling van de sportvloer.
–   verzekering- en aansprakelijkheidsvraagstuk.
(verhuurder gemeente Bladel kan deugdelijkheid/veiligheid en te treffen    maatregelen niet garanderen en daarmee de verantwoordelijkheid omtrent het gebruik niet op zich nemen).
–   de inbreng van andere spullen van buitenaf is niet toegestaan, tenzij de door gemeente Bladel aangestelde beheerder anders beslist. (bijvoorbeeld gebruik van eigen ballen, rackets o.i.d.)
2.18 – Aan hen die van de hal en/of het materiaal een ongeoorloofd of onbehoorlijk gebruik maken, kan de toegang tot de hal worden ontzegd, ongeacht hun aansprakelijkheid voor schade.
2.19 – De aanwijzingen van het dienstdoende personeel dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd. De kleedlokaalindeling die door het dienstdoende personeel is bepaald is leidend. Dit geldt voor zowel door de week als het voor het weekend, dit is niet standaard hetzelfde. Check infoschermen!
2.20 – Alle rechten ten aanzien van reclame blijven in beginsel aan de gemeente voorbehouden.
2.21 – De door de gemeente gemachtigde personen hebben ten alle tijden toegang tot de sporthal.
2.22 – De gemeente is gerechtigd al die maatregelen te treffen welke zij in het belang van een goed en ordelijk gebruik van de sporthal nodig acht. Bij herhaaldelijk niet nakomen van het bepaalde in voorgaande artikelen geniet de gemeente het recht een sanctie in de vorm van een geldboete op te leggen of de ingebruikgeving onmiddellijk als beëindigd te beschouwen zonder dat de gebruiker aanspraak kan maken op de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de vergoeding. Hiervan wordt dan zo spoedig mogelijk aan de gebruiker mededeling gedaan.
2.23 – Om de privacy van eenieder te waarborgen en het maken van foto’s en/of video-opnames te voorkomen, is het gebruik van mobiele telefoons in de kleedruimtes ten strengste verboden. Bij schending van deze bepaling zal in ieder geval voor bepaalde tijd de toegang tot de sporthal/sportzalen worden ontzegd, los van eventueel aanvullende sanctiemaatregelen.

Bij herhaaldelijk niet nakomen van het bepaalde in voorgaande artikelen geniet de gemeente het recht een sanctie in de vorm van een geldboete op te leggen of de ingebruikgeving onmiddellijk als beëindigd te beschouwen zonder dat de gebruiker aanspraak kan maken op de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de vergoeding. Hiervan wordt dan zo spoedig mogelijk aan de gebruiker mededeling gedaan.